جدول قیمت

جدول قیمت نوع ۱

استاندارد

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

تجاری

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

اصلی

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

نهایی

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

جدول قیمت نوع ۲

استاندارد

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

تحاری

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

اصلی

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه

نهایی

 • دسترسی کامل
 • پیتزای نامحدود
 • دوبار در ماه رایگان
 • برگز نامحدود
 • پانک عصرانه