فونت آیکون های زیبا

فونت زیبا

arrow_up

arrow_down

arrow_left

arrow_right

arrow_left-up

arrow_right-up

arrow_right-down

arrow_left-down

arrow-up-down

arrow_up-down_alt

arrow_left-right_alt

arrow_left-right

arrow_expand_alt2

arrow_expand_alt

arrow_condense

arrow_expand

arrow_move

arrow_carrot-up

arrow_carrot-down

arrow_carrot-left

arrow_carrot-right

arrow_carrot-2up

arrow_carrot-2down

arrow_carrot-2left

arrow_carrot-2right

arrow_carrot-up_alt2

arrow_carrot-down_alt2

arrow_carrot-left_alt2

arrow_carrot-right_alt2

arrow_carrot-2up_alt2

arrow_carrot-2down_alt2

arrow_carrot-2left_alt2

arrow_carrot-2right_alt2

arrow_triangle-up

arrow_triangle-down

arrow_triangle-left

arrow_triangle-right

arrow_triangle-up_alt2

arrow_triangle-down_alt2

arrow_triangle-left_alt2

arrow_triangle-right_alt2

arrow_back

icon_minus-06

icon_plus

icon_close

icon_check

icon_minus_alt2

icon_plus_alt2

icon_close_alt2

icon_check_alt2

icon_zoom-out_alt

icon_zoom-in_alt

icon_search

icon_box-empty

icon_box-selected

icon_minus-box

icon_plus-box

icon_box-checked

icon_circle-empty

icon_circle-slelected

icon_stop_alt2

icon_stop

icon_pause_alt2

icon_pause

icon_menu

icon_menu-square_alt2

icon_menu-circle_alt2

icon_ul

icon_ol

icon_adjust-horiz

icon_adjust-vert

icon_document_alt

icon_documents_alt

icon_pencil

icon_pencil-edit_alt

icon_pencil-edit

icon_folder-alt

icon_folder-open_alt

icon_folder-add_alt

icon_info_alt

icon_error-oct_alt

icon_error-circle_alt

icon_error-triangle_alt

icon_question_alt2

icon_question

icon_comment_alt

icon_chat_alt

icon_vol-mute_alt

icon_volume-low_alt

icon_volume-high_alt

icon_quotations

icon_quotations_alt2

icon_clock_alt

icon_lock_alt

icon_lock-open_alt

icon_key_alt

icon_cloud_alt

icon_cloud-upload_alt

icon_cloud-download_alt

icon_image

icon_images

icon_lightbulb_alt

icon_gift_alt

icon_house_alt

icon_genius

icon_mobile

icon_tablet

icon_laptop

icon_desktop

icon_camera_alt

icon_mail_alt

icon_cone_alt

icon_ribbon_alt

icon_bag_alt

icon_creditcard

icon_cart_alt

icon_paperclip

icon_tag_alt

icon_tags_alt

icon_trash_alt

icon_cursor_alt

icon_mic_alt

icon_compass_alt

icon_pin_alt

icon_pushpin_alt

icon_map_alt

icon_drawer_alt

icon_toolbox_alt

icon_book_alt

icon_calendar

icon_film

icon_table

icon_contacts_alt

icon_headphones

icon_lifesaver

icon_piechart

icon_refresh

icon_link_alt

icon_link

icon_loading

icon_blocked

icon_archive_alt

icon_heart_alt

icon_printer

icon_calulator

icon_building

icon_floppy

icon_drive

icon_search-2

icon_id

icon_id-2

icon_puzzle

icon_like

icon_dislike

icon_mug

icon_currency

icon_wallet

icon_pens

icon_easel

icon_flowchart

icon_datareport

icon_briefcase

icon_shield

icon_percent

icon_globe

icon_globe-2

icon_target

icon_hourglass

icon_balance

icon_star_alt

icon_star-half_alt

icon_star

icon_star-half

icon_tools

icon_tool

icon_cog

icon_cogs

arrow_up_alt

arrow_down_alt

arrow_left_alt

arrow_right_alt

arrow_left-up_alt

arrow_right-up_alt

arrow_right-down_alt

arrow_left-down_alt

arrow_condense_alt

arrow_expand_alt3

arrow_carrot_up_alt

arrow_carrot-down_alt

arrow_carrot-left_alt

arrow_carrot-right_alt

arrow_carrot-2up_alt

arrow_carrot-2dwnn_alt

arrow_carrot-2left_alt

arrow_carrot-2right_alt

arrow_triangle-up_alt

arrow_triangle-down_alt

arrow_triangle-left_alt

arrow_triangle-right_alt

icon_minus_alt

icon_plus_alt

icon_close_alt

icon_check_alt

icon_zoom-out

icon_zoom-in

icon_stop_alt

icon_menu-square_alt

icon_menu-circle_alt

icon_document

icon_documents

icon_pencil_alt

icon_folder

icon_folder-open

icon_folder-add

icon_folder_upload

icon_folder_download

icon_info

icon_error-circle

icon_error-oct

icon_error-triangle

icon_question_alt

icon_comment

icon_chat

icon_vol-mute

icon_volume-low

icon_volume-high

icon_quotations_alt

icon_clock

icon_lock

icon_lock-open

icon_key

icon_cloud

icon_cloud-upload

icon_cloud-download

icon_lightbulb

icon_gift

icon_house

icon_camera

icon_mail

icon_cone

icon_ribbon

icon_bag

icon_cart

icon_tag

icon_tags

icon_trash

icon_cursor

icon_mic

icon_compass

icon_pin

icon_pushpin

icon_map

icon_drawer

icon_toolbox

icon_book

icon_contacts

icon_archive

icon_heart

icon_profile

icon_group

icon_grid-2×2

icon_grid-3×3

icon_music

icon_pause_alt

icon_phone

icon_upload

icon_download

icon_rook

icon_printer-alt

icon_calculator_alt

icon_building_alt

icon_floppy_alt

icon_drive_alt

icon_search_alt

icon_id_alt

icon_id-2_alt

icon_puzzle_alt

icon_like_alt

icon_dislike_alt

icon_mug_alt

icon_currency_alt

icon_wallet_alt

icon_pens_alt

icon_easel_alt

icon_flowchart_alt

icon_datareport_alt

icon_briefcase_alt

icon_shield_alt

icon_percent_alt

icon_globe_alt

icon_clipboard

social_facebook

social_twitter

social_pinterest

social_googleplus

social_tumblr

social_tumbleupon

social_wordpress

social_instagram

social_dribbble

social_vimeo

social_linkedin

social_rss

social_deviantart

social_share

social_myspace

social_skype

social_youtube

social_picassa

social_googledrive

social_flickr

social_blogger

social_spotify

social_delicious

social_facebook_circle

social_twitter_circle

social_pinterest_circle

social_googleplus_circle

social_tumblr_circle

social_stumbleupon_circle

social_wordpress_circle

social_instagram_circle

social_dribbble_circle

social_vimeo_circle

social_linkedin_circle

social_rss_circle

social_deviantart_circle

social_share_circle

social_myspace_circle

social_skype_circle

social_youtube_circle

social_picassa_circle

social_googledrive_alt2

social_flickr_circle

social_blogger_circle

social_spotify_circle

social_delicious_circle

social_facebook_square

social_twitter_square

social_pinterest_square

social_googleplus_square

social_tumblr_square

social_stumbleupon_square

social_wordpress_square

social_instagram_square

social_dribbble_square

social_vimeo_square

social_linkedin_square

social_rss_square

social_deviantart_square

social_share_square

social_myspace_square

social_skype_square

social_youtube_square

social_picassa_square

social_googledrive_square

social_flickr_square

social_blogger_square

social_spotify_square

social_delicious_square